Krízový manažment

Kríza je štádium životného cyklu podniku, kde počas dlhodobého časového obdobia dochádza k
nepriaznivému vývoju jeho výkonného potenciálu, trhovej hodnoty, likvidity a pod.
Viac sa o kríze v podniku a jej riešení dočítate v článku Kríza v podniku: príznaky, signály a riešenia krízy.

Podnik v kríze


Charakteristické znaky podniku v kríze:
 • ◉   podnik je dlhodobo stratový a dlhodobo platobne neschopný
 • ◉   podnik sa vyznačuje síce dielčími, ale závažnými problémami, ktoré pri ich zanedbaní môžu viesť až k jeho likvidácii
 • ◉   podnik sa zdanlivo javí ako úspešný, avšak v dôsledku extrémneho rastu trvalo naráža na nedostatok kapitálu

Riešenie krízovej situácie


Riešenie krízovej situácie môže byť:
 • ◉   preventívne – v podniku sa vypracuje a aktualizuje krízový plán, aby sa priebežne odstraňovali možné zdroje krízy
 • ◉   represívne – uplatnenie krízového manažmentu
 • ◉   Krízový manažment
Krízový manažment začína pôsobiť v podniku, keď obchodná a hospodárska politika prechádza z útoku do obrany. Krízový manažment minimalizuje škody a straty a je tvorený vrcholovými pracovníkmi, doporučujú sa aj externí odborníci (objektívnosť, nestrannosť). • Úlohy krízového manažmentu  Medzi zásadné úlohy krízového
  manažmentu patria:


  ◉   neustále diagnostikovanie stavu podniku

  ◉   identifikácia rizík a ich hodnotenie

  ◉   návrh opatrení v prípade nežiadúcej situácie

  ◉   kontrola týchto opatrení

  ◉   ozdravné opatrenia

  ◉   preventívne opatrenia

  ◉   vzdelávacie procesy

  ◉   Modely a metódy v krízovom manažmente


  Medzi základné modely a metódy v krízovom manažmente patria:


  ◉   metódy prognózovania

  ◉   štatistické techniky (analýza trendov a cyklov, korelačná analýza, matematické modely)

  ◉   subjektívne techniky

  ◉   SWOT analýza

  ◉   metódy časových trendov

  ◉   finančné analýzy

Ako dostať podnik z krízy?

Spôsoby vyvedenia podniku z krízy:

Konsolidácia

pri konsolidácii sa v zásade zachová predmet podnikania aj organizačná štruktúra; často sa mení manažment podniku, štýl riadiacej práce, metódy kontroly

Sanácia

podnik má množstvo stratových ohnísk, ktorých sa potrebuje zbaviť; v podniku ostáva iba zdravé jadro, ktoré neprodukuje stratu

Transformácia

podnik sa mení na inú právnu formu alebo rozdeľuje na viacero podnikov

Fúzia

je spôsob záchrany, keď podnik v úpadku splýva s ďalším podnikom

SLUŽBY V OBLASTI
SPRÁVY A VYMÁHANIA POHĽADÁVOK

Konkurzy a reštrukturalizácie

◉   Vypracovanie a podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka v zmysle príslušných právnych predpisov,

◉   vyhľadanie ďalšieho dlžníka pre účely návrhu na vyhlásenie konkurzu,

◉   prihlásenie pohľadávok do konkurzného alebo reštrukturalizačného konania,

◉   zastupovanie veriteľa v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní,

◉   sledovanie transparentnosti a legislatívnej a vecnej správnosti priebehu konkurzného alebo reštrukturalizačného konania,

◉   vyhľadanie a odkúpenie ďalších pohľadávok evidovaných voči úpadcovi za účelom posilnenia pozície klienta v konkurznom konaní.

Ďaľšie služby

◉   Zabezpečenie súdneho vymáhania pohľadávok špičkovými právnikmi a zastupovanie klienta pri súdnom vymáhaní pohľadávok,

◉   zabezpečenie vymáhania pohľadávok prostredníctvom súdneho exekútora,

◉   dojednanie mimosúdneho vyrovnania medzi dlžníkom a veriteľom,

◉   zápočty, vyhľadávanie vhodných zápočtových reťazcov, realizácia zápočtových operácií,

◉   dobrovoľné dražby - zabezpečenie výkonu dobrovoľnej dražby majetku dlžníka partnerskou dražobnou spoločnosťou,

◉   trestné oznámenie - vypracovanie a podanie trestného oznámenia na dlžníka v zmysle príslušných právnych predpisov, zastupovanie veriteľa v konaní a komunikácii s príslušnými štátnymi orgánmi (prokuratúra, polícia)

◉   lustrácia finančných a majetkových pomerov dlžníka,

◉   lustrácia dlžníka v interných a externých databázach úpadcov, dlžníkov, neplatičov, podvodníkov a pod.